Στίχ. γ. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. Μέγα θαῦμα! ὁ τῶν ἀοράτων Κτίστης, διὰ φιλανθρωπίαν * * * * *

1 21 ΜΑΪΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑ&Sig...

0 downloads 5 Views 442KB Size

Recommend Documents

No documents