3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ&O...

0 downloads 2 Views 655KB Size

Recommend Documents

1 JÄRJESTYSKORRELAATIO 1. Hannu ja Kerttu pitävät karamelleista, mutta heidän mieltymyksensä poikkeavat hieman. Hannun mieles...

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9o-sinedrio.indd 1 10/11/2014...

1 2 Insekt-Nytt 32 (3) 2007 Insekt-Nytt 32 (3) 2007 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: La...

1 Оглавление Оглавление 1. Правила эксплуатации и безопасности Введение Безопасность. Общие положения Безопасная эксплуатация телефона Общие правила П...

1 Информационный вестник 3 (32) 20142 АВТОМОБИЛИ Продажа автомобилей КАМАЗ, спецтехники на их базе. Продажа автобусов и прицепной техники НЕФАЗ. Гаран...

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HUNTER-PRO 32 ΕΓΧ&Eps...

1 OTA! 12 SAIMAA SUMMIT 09 -FOORUMIT Koe Suomen suven vaikuttavimmat kohtaamiset Saimaalla! Saimaa Summit avaa kesällä uuden luvun kansallis...

1 Midsommerløpene ANSTAR/SOK Sammenlagtresultat 3 løp teller Plass Løper # Totalt Løp 1 Løp 2 Løp 3 D Vilde ...

1 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 3 (32), 2016 Грозный2 ÓÄÊ 93/94 Èíäåêñ Á&A...

1 The Quaternary Research /+, p +*- ++/,*+, +,a, - * * * * * * * / 0 1 TOC TN +32* +3-* +30* +32* +33* : I +ob +30*,**/ ;,**2 +31-,**2 +312,**2,**2,**...